آموزش تعمیر اسپیلت

آمــوزش تــعــمــیــر ڪــولــر گــازے .

درگــذشــتــه فــقــط یــڪ نــوع ڪــولــر گــازے پــشــت پــنــجــره اے وجــود داشــت ولــے اڪــنــون ڪــولــر گــازے ها بــه دســتــه هاے گــونــاگــون تــبــدیــل شــدن .مــثلــڪــولــر گــازے هاے ســقــفــے و ڪــولــر گــازے هاے اســپــلــیــت دیــوارے .وڪــولــر گــازے هاے پــرتــابــل .

نمایندگی تعمیر کولر گازی اجنرال ogeneral

بــاےدبــدانــیــد ڪــل ایــن مــجــمــوعــه مــحــصــولــات از نــظــر ڪــارڪــرد مــشــابــه یــڪــدیــگــر مــیــبــاشــنــد .ولیــظــاهر آنــها فــرق مــیــڪــنــد .پســتــعــمــیــرڪــار ڪــولــر گــازے بــایــد بــدانــد ڪــه در مــجــمــوع ایــرادها و مــشــڪــلــات ایــن دســتــگــاهها تــا حــدودے مــشــابــه مــیــبــاشــد.

نمایندگی تعمیر کولر گازی ال جی lg

چــرا ڪــولــر گــازے بــاد گــرم مــیــدهد؟

 

ایــرادهاے ڪــولــر گــازے بــســیــار زیــاد مــیــبــاشــنــد ولــے مــهمــتــریــن ایــراد همــیــن ایــن ڪــه اســپــلــیــت بــاد گــرم مــیــدهد .

زیــراڪــســے ڪــه از ڪــولــر گــازے اســتــفــاده مــیــڪــنــد نــمــے تــوانــد دمــاے گــرم اتــاق را زیــاد تــحــمــل ڪــنــد ‌.

نمایندگی تعمیر کولر گازی سامسونگ samsung

پســبــایــد بــتــوانــیــم ڪــولــر گــازے اتــاق مــان را در ڪــوتــاهتــریــن زمــان تــعــمــیــر ڪــنــیــم .واول بــایــد نــڪــات ایــمــنــے را رعــایــت ڪــنــیــد .یــعــنیــبــرق دســتــگــاه را قــطــع ڪــنــیــد.و جــهت بــرســے یــونــیــت بــیــرونــے اگــر نــیــاز بــه نــبــردبــان بــود حــتــمــا از یــڪ نــبــردبــان مــحــڪــم و امــیــنــے اســتــفــاده ڪــنــیــد .دومــیــن مــطــلــب ایــن اســت ڪــه بــایــد ریــمــوت ڪــولــر گــازے را بــرســے ڪــنــیــد بــبــیــنــیــد درســت تــنــظــیــم شــده .زیــرابــعــضــے از مــواقــع ڪــودڪــان بــدون آگــاهے بــه ریــمــوت ڪــنــتــرل ڪــولــر گــازے دســت مــیــزنــنــد و دڪــمــه modeروے ریــمــوت ڪــولــر گــازے را تــغــیــر مــیــدهنــد و دســتــگــاه فــقــط بــه حــالــت فــن ڪــار مــیــڪــنــد .ولــے مــشــتــرے نــا آگــاه اســت وبــه همــیــن دلــیــل جــهت تــعــمــیــرڪــولــر گــازے بــا شــرڪــت تــمــاس مــیــگــیــرد .

نمایندگی تعمیر کولر گازی چیگو chigo

ولیــمــطــلــب بــعــدے ایــن اســت بــایــد بــه دســتــگــاه یــونــیــت بــیــرونــے نــگــاه ڪــنــیــم بــبــیــنــیــم وقــتــے ڪــولــر گــازے روشــن اســت پــروانــه بــیــرونــے ڪــولــر گــازے مــیــچــرخــد ؟یــا خــیــر .

اگرپــروانــه ڪــنــدانــســور ڪــولــر گــازے بــچــرخــد بــه آن مــعــنــے مــیــبــاشــد ڪــه احــتــمــال ۹۰ درصــد ایــراد از دســتــگــاه بــیــرونــے اســت .

نمایندگی تعمیر کولر گازی مدیا midea

پســدر مــرحــلــه ســوم فــیــوز ڪــولــر گــازے را مــجــدد قــطــع ڪــنــیــد ســقــف ڪــنــدانــســور را بــاز ڪــنــیــد و بــرســے ڪــنــیــد ڪــه آیــا ڪــمــپــرســور گــرم (داغ )استــیــا خــیــر ؟

اگرڪــمــپــرســور گــرم بــاشــد قــطــعــا دســتــگــاه داخــلــے خــراب نــیــســت و دســتــگــاه بــیــرونــے دچــار ایــراد شــده .

مــهمــتــریــن چــیــز ڪــه مــیــتــوانــد خــراب شــود خــازن ڪــمــپــرســور ڪــولــر گــازے مــیــبــاشــد .

نمایندگی تعمیر کولر گازی توشیبا toshiba

روش تــســت خــازن ڪــولــر گــازے ؟

اگرخــازن در جــلــوے شــمــا مــیــبــاشــد از طــریــق ظــاهر آن مــیــتــوانــیــد تــا حــدودے مــتــوجــه شــویــد ڪــه آیــا خــازن ســالــم اســت یــا خــیــر .خــازنــے ڪــه بــاد ڪــرده و روے آن روغــن پــس زده خــراب اســت .

ولیــبــایــد بــدانــیــد روش تــســت خــازن فــقــط بــا خــازن ســنــج مــیــتــوانــد دقــیــق بــاشــد ..

نمایندگی تعمیر کولر گازی پاناسونیک panasonic

اماتــســت خــازن بــا روش اهمــتــر هم وجــود دارد .

پســبــهتــر اســت ابــتــدا خــازن دســتــگــاه را تــعــویــض ڪــنــیــد .چــونــخــازن عــمــر مــفــیــد دارد و پــس از آن خــراب مــیــگــردد .

و اگــر خــازن را تــعــویــض ڪــردیــد بــایــد تــا حــدود نــیــم ســاعــت دســتــگــاه خــامــوش بــاشــد .(بهدلــیــل ایــن ڪــه احــتــمــال اورلــود ڪــمــپــرســور وجــود دارد )بــعــد از آن فــیــوز را وصــل ڪــنــیــد و دســتــگــاه را روشــن نــمــایــیــد .

نمایندگی تعمیر کولر گازی میتسوبیشی mitsubishi

ڪــولرگــازے بــعــد تــعــویــض خــازن بــاز هم بــاد گــرم مــیــدهد .

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *