آموزش تعمیر کولر گازی

آموزش تعمیر کولر گازی

آموزش تعمیر کولر گازی :

درگــذشــتــه فــقــط یــڪ نــوع کولر گازی پــشــت پــنــجــره اے وجــود داشــت ولــے اڪــنــون ڪــولــر گــازے ها بــه دســتــه هاے گــونــاگــون تــبــدیــل شــدن .مــثلــڪــولــر گــازے هاے ســقــفــے و ڪــولــر گــازے هاے اســپــلــیــت دیــوارے .وڪــولــر گــازے هاے پــرتــابــل .

بــاےدبــدانــیــد ڪــل ایــن مــجــمــوعــه مــحــصــولــات از نــظــر ڪــارڪــرد مــشــابــه یــڪــدیــگــر مــیــبــاشــنــد .ولیــظــاهر آنــها فــرق مــیــڪــنــد .پســتــعــمــیــرڪــار ڪــولــر گــازے بــایــد بــدانــد ڪــه در مــجــمــوع ایــرادها و مــشــڪــلــات ایــن دســتــگــاهها تــا حــدودے مــشــابــه مــیــبــاشــد.

چــرا ڪــولــر گــازے بــاد گــرم مــیــدهد؟

 

ایــرادهاے ڪــولــر گــازے بــســیــار زیــاد مــیــبــاشــنــد ولــے مــهمــتــریــن ایــراد همــیــن ایــن ڪــه اســپــلــیــت بــاد گــرم مــیــدهد .

زیــراڪــســے ڪــه از ڪــولــر گــازے اســتــفــاده مــیــڪــنــد نــمــے تــوانــد دمــاے گــرم اتــاق را زیــاد تــحــمــل ڪــنــد ‌.

آموزش تعمیر کولر گازی

پســبــایــد بــتــوانــیــم ڪــولــر گــازے اتــاق مــان را در ڪــوتــاهتــریــن زمــان تــعــمــیــر ڪــنــیــم .واول بــایــد نــڪــات ایــمــنــے را رعــایــت ڪــنــیــد .یــعــنیــبــرق دســتــگــاه را قــطــع ڪــنــیــد.و جــهت بــرســے یــونــیــت بــیــرونــے اگــر نــیــاز بــه نــبــردبــان بــود حــتــمــا از یــڪ نــبــردبــان مــحــڪــم و امــیــنــے اســتــفــاده ڪــنــیــد .دومــیــن مــطــلــب ایــن اســت ڪــه بــایــد ریــمــوت ڪــولــر گــازے را بــرســے ڪــنــیــد بــبــیــنــیــد درســت تــنــظــیــم شــده .زیــرابــعــضــے از مــواقــع ڪــودڪــان بــدون آگــاهے بــه ریــمــوت ڪــنــتــرل ڪــولــر گــازے دســت مــیــزنــنــد و دڪــمــه modeروے ریــمــوت ڪــولــر گــازے را تــغــیــر مــیــدهنــد و دســتــگــاه فــقــط بــه حــالــت فــن ڪــار مــیــڪــنــد .ولــے مــشــتــرے نــا آگــاه اســت وبــه همــیــن دلــیــل جــهت تــعــمــیــرڪــولــر گــازے بــا شــرڪــت تــمــاس مــیــگــیــرد .

ولیــمــطــلــب بــعــدے ایــن اســت بــایــد بــه دســتــگــاه یــونــیــت بــیــرونــے نــگــاه ڪــنــیــم بــبــیــنــیــم وقــتــے ڪــولــر گــازے روشــن اســت پــروانــه بــیــرونــے ڪــولــر گــازے مــیــچــرخــد ؟یــا خــیــر .

اگرپــروانــه ڪــنــدانــســور ڪــولــر گــازے بــچــرخــد بــه آن مــعــنــے مــیــبــاشــد ڪــه احــتــمــال ۹۰ درصــد ایــراد از دســتــگــاه بــیــرونــے اســت .

پســدر مــرحــلــه ســوم فــیــوز ڪــولــر گــازے را مــجــدد قــطــع ڪــنــیــد ســقــف ڪــنــدانــســور را بــاز ڪــنــیــد و بــرســے ڪــنــیــد ڪــه آیــا ڪــمــپــرســور گــرم (داغ )استــیــا خــیــر ؟

اگرڪــمــپــرســور گــرم بــاشــد قــطــعــا دســتــگــاه داخــلــے خــراب نــیــســت و دســتــگــاه بــیــرونــے دچــار ایــراد شــده .

مــهمــتــریــن چــیــز ڪــه مــیــتــوانــد خــراب شــود خــازن ڪــمــپــرســور ڪــولــر گــازے مــیــبــاشــد .

روش تــســت خــازن ڪــولــر گــازے ؟

اگرخــازن در جــلــوے شــمــا مــیــبــاشــد از طــریــق ظــاهر آن مــیــتــوانــیــد تــا حــدودے مــتــوجــه شــویــد ڪــه آیــا خــازن ســالــم اســت یــا خــیــر .خــازنــے ڪــه بــاد ڪــرده و روے آن روغــن پــس زده خــراب اســت .

ولیــبــایــد بــدانــیــد روش تــســت خــازن فــقــط بــا خــازن ســنــج مــیــتــوانــد دقــیــق بــاشــد ..

اماتــســت خــازن بــا روش اهمــتــر هم وجــود دارد .

پســبــهتــر اســت ابــتــدا خــازن دســتــگــاه را تــعــویــض ڪــنــیــد .چــونــخــازن عــمــر مــفــیــد دارد و پــس از آن خــراب مــیــگــردد .

و اگــر خــازن را تــعــویــض ڪــردیــد بــایــد تــا حــدود نــیــم ســاعــت دســتــگــاه خــامــوش بــاشــد .(بهدلــیــل ایــن ڪــه احــتــمــال اورلــود ڪــمــپــرســور وجــود دارد )بــعــد از آن فــیــوز را وصــل ڪــنــیــد و دســتــگــاه را روشــن نــمــایــیــد .

ڪــولرگــازے بــعــد تــعــویــض خــازن بــاز هم بــاد گــرم مــیــدهد .

دلــےلــآن چــیــســت .؟

خــب بــایــد بــدانــیــم خــازن فــقــط نــقــش راه انــداز ڪــمــپــرســور و فــن مــیــبــاشــد .ولــے اگــر خــود ڪــمــپــرســور ســوخــتــه بــاشــد دیــگــر نــمــیــتــوانــیــم بــا خــازن ڪــارے را بــه جــلــو پــیــش بــبــریــم .ڪــمــپــرســورتــعــویــض گــردد تــا درســت شــود .فــقطــتــوســط تــڪــنــســیــن شــرڪــت .

گــاز ڪــولــر گــازے از مــهتــریــن مــواردے هســت ڪــه مــیــتــوانــد بــاعــث گــرم شــدن بــاد ڪــولــر گــازے شــود .

روشــتــســت گــاز ڪــولــر گــازے (روش شــارژ گــاز )

گــاز ڪــولــر گــازے از نــوع فــریــون ۲۲ مــیــبــاشــد ڪــه بــا چــشــم دیــده نــمــیــشــود ایــن گــاز .پســمــا جــهت تــســت گــاز بــایــد ابــزار تــســت گــاز ڪــولــر گــازے را داشــتــه بــاشــیــم .ابــزارآن گــیــج گــاز مــیــبــاشــد .ڪهبــه شــیــر بــرگــشــت ڪــولــر گــازے نــصــب مــیــگــردد .بــایــد بــدانــیــد دســتــگــاهے ڪــه مــیــخــواهیــد گــازش را تــســت ڪــنــیــد بــایــد روشــن بــاشــد و درحــالــت ســرمــاے ڪــار ڪــنــد .بــعــد از آن ڪــه روشــن ڪــردیــد گــیــج را بــه شــیــر بــرگــشــت روے یــونــیــت بــیــرونــے ڪــولــر گــازے نــصــب ڪــنــیــد بــایــد در دمــاے ۳۰ درجــه حــدود ۶۰ پــے اس آے بــاشــد ..

اگرڪــولــر گــازے گــازش ڪــم بــاشــد بــاعــث گــرم شــدن بــاد آن مــیــگــردد .پــس حــتــمــا بــا دقــت گــاز را بــررســے ڪــنــیــد ڪــه یــڪــے از زیــادتــریــن ایــراد ڪــولــر گــازے نــمــے گــازش مــیــبــاشــد .

اگــر تــڪــنــســیــن هاے شــرڪــت مــا جــهت شــارژ گــاز ڪــولــر گــازے مــراجــعــه ڪــنــنــد گــاز شــارژ شــده بــه مــدت ســه مــاه گــارانــتــے خــواهد داشــت .

ایــرادهایــدیــگــرے نــیــز وجــوددارد ڪــه مــیــتــوانــیــم بــه آن اشــاره ڪــنــیــم ڪــه بــاعــث گــرم شــدن اســپــلــیــت شــمــا شــده اســت .آموزش تعمیر کولر گازی

چــنــدســال یــڪ بــار ڪــولــر گــازے بــه ســرویــس احــتــیــاج دارد ؟

بــایــد بــدانــیــد ڪــه ڪــولــر گــازے ها در جــاهایــے ڪــه نــصــب مــیــگــردنــد بــا هم تــفــاوت دارنــد از نــظــر ســرویــس ڪــردن .

مــثــلاڪــولــر گــازے ڪــه در بــازار فــرش فــروشــان تــهران نــصــب مــیــگــردد بــایــد هر شــه مــاه یــڪ بــار ســرویــس شــود.زیــرا مــحــیــط بــازار خــاڪ و دوده زیــادے در هوا وجــود دارد .و همــچــنــیــن پــرز هایــے ڪــه از فــرش ها در هوا مــعــلــق مــیــڪــردنــد تــوســط ڪــولــر گــازے تــســویــه مــیــشــود پــنــل داخــلــے ایــن پــرزها را در داخــل فــیــلــتــر اواپــراتــور و بــلــور خــود نــگــه مــیــدارد تــا زمــانــے ڪــه دســتــگــاه ســرویــس شــود .همــچــنــیــن ڪــنــدانــســور ڪــولــر گــازے چــون تــوســط فــن یــونــیــت خــنــڪ مــیــشــود و چــرخــش هوا وجــود دارد ایــن پــرز هاے داخــل هوا در ڪــنــدانــســور گــیــر مــیــڪــنــد و بــاعــث ڪــیــپ شــدن مــســیــر خــدا مــیــگــردد .بــاعــث گــرم شــدن بــاد اســپــلــیــت خــواهد شــد.

ولیــڪــولــر گــازے ڪــه در مــحــیــط تــمــیــز مــنــازل نــصــب گــردیــده بــا هر یــڪ ســال ســرویــس وا نــظــرم گــاز مــیــتــوانــد یــه راحــتــے تــا پــایــان فــصــل گــرمــا خــنــگــے بــدهد ڪــمــتــرے در آرامــش بــاشــد .آموزش تعمیر کولر گازی