آموزش تعمیر انواع اسپیلت

نمایندگی تعمیر کولر گازی زیمنس siemens

خــب بــایــد بــدانــیــم خــازن فــقــط نــقــش راه انــداز ڪــمــپــرســور و فــن مــیــبــاشــد .ولــے اگــر خــود ڪــمــپــرســور ســوخــتــه بــاشــد دیــگــر نــمــیــتــوانــیــم بــا خــازن ڪــارے را بــه جــلــو پــیــش بــبــریــم .ڪــمــپــرســورتــعــویــض گــردد تــا درســت شــود .فــقطــتــوســط تــڪــنــســیــن شــرڪــت .

نمایندگی تعمیر کولر گازی کنوود kenwood

دوســتــانــ گــاز ڪــولــر گــازے از مــهتــریــن مــواردے هســت ڪــه مــیــتــوانــد بــاعــث گــرم شــدن بــاد ڪــولــر گــازے شــود .

روشــتــســت گــاز ڪــولــر گــازے (روش شــارژ گــاز )

نمایندگی تعمیر کولر گازی گری gree

گــاز ڪــولــر گــازے از نــوع فــریــون ۲۲ مــیــبــاشــد ڪــه بــا چــشــم دیــده نــمــیــشــود ایــن گــاز .پســمــا جــهت تــســت گــاز بــایــد ابــزار تــســت گــاز ڪــولــر گــازے را داشــتــه بــاشــیــم .ابــزارآن گــیــج گــاز مــیــبــاشــد .ڪهبــه شــیــر بــرگــشــت ڪــولــر گــازے نــصــب مــیــگــردد .بــایــد بــدانــیــد دســتــگــاهے ڪــه مــیــخــواهیــد گــازش را تــســت ڪــنــیــد بــایــد روشــن بــاشــد و درحــالــت ســرمــاے ڪــار ڪــنــد .بــعــد از آن ڪــه روشــن ڪــردیــد گــیــج را بــه شــیــر بــرگــشــت روے یــونــیــت بــیــرونــے ڪــولــر گــازے نــصــب ڪــنــیــد بــایــد در دمــاے ۳۰ درجــه حــدود ۶۰ پــے اس آے بــاشــد ..

نمایندگی تعمیر کولر گازی تکوود techwood

اگرڪــولــر گــازے گــازش ڪــم بــاشــد بــاعــث گــرم شــدن بــاد آن مــیــگــردد .پــس حــتــمــا بــا دقــت گــاز را بــررســے ڪــنــیــد ڪــه یــڪــے از زیــادتــریــن ایــراد ڪــولــر گــازے نــمــے گــازش مــیــبــاشــد .

اگــر تــڪــنــســیــن هاے شــرڪــت مــا جــهت شــارژ گــاز ڪــولــر گــازے مــراجــعــه ڪــنــنــد گــاز شــارژ شــده بــه مــدت ســه مــاه گــارانــتــے خــواهد داشــت .

نمایندگی تعمیر کولر گازی هیتاچی hitachi

ایــرادهایــدیــگــرے نــیــز وجــوددارد ڪــه مــیــتــوانــیــم بــه آن اشــاره ڪــنــیــم ڪــه بــاعــث گــرم شــدن اســپــلــیــت شــمــا شــده اســت .

 

چــنــدســال یــڪ بــار ڪــولــر گــازے بــه ســرویــس احــتــیــاج دارد ؟

بــایــد بــدانــیــد ڪــه ڪــولــر گــازے ها در جــاهایــے ڪــه نــصــب مــیــگــردنــد بــا هم تــفــاوت دارنــد از نــظــر ســرویــس ڪــردن .

نمایندگی تعمیر کولر گازی کین الکتریک keen electric

مــثــلاڪــولــر گــازے ڪــه در بــازار فــرش فــروشــان تــهران نــصــب مــیــگــردد بــایــد هر شــه مــاه یــڪ بــار ســرویــس شــود.زیــرا مــحــیــط بــازار خــاڪ و دوده زیــادے در هوا وجــود دارد .و همــچــنــیــن پــرز هایــے ڪــه از فــرش ها در هوا مــعــلــق مــیــڪــردنــد تــوســط ڪــولــر گــازے تــســویــه مــیــشــود پــنــل داخــلــے ایــن پــرزها را در داخــل فــیــلــتــر اواپــراتــور و بــلــور خــود نــگــه مــیــدارد تــا زمــانــے ڪــه دســتــگــاه ســرویــس شــود .

نمایندگی تعمیر کولر گازی تک الکتریک techelectric

همــچــنــیــن ڪــنــدانــســور ڪــولــر گــازے چــون تــوســط فــن یــونــیــت خــنــڪ مــیــشــود و چــرخــش هوا وجــود دارد ایــن پــرز هاے داخــل هوا در ڪــنــدانــســور گــیــر مــیــڪــنــد و بــاعــث ڪــیــپ شــدن مــســیــر خــدا مــیــگــردد .بــاعــث گــرم شــدن بــاد اســپــلــیــت خــواهد شــد.

نمایندگی تعمیر کولر گازی او ام جنرال omgeneral

ولیــڪــولــر گــازے ڪــه در مــحــیــط تــمــیــز مــنــازل نــصــب گــردیــده بــا هر یــڪ ســال ســرویــس وا نــظــرم گــاز مــیــتــوانــد یــه راحــتــے تــا پــایــان فــصــل گــرمــا خــنــگــے بــدهد ڪــمــتــرے در آرامــش بــاشــد .

1دیدگاه برای“آموزش تعمیر انواع اسپیلت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *